Det nordiska biets kvalitéer

Det nordiska biet är ett bra bi som borde vara intressant för svensk biodling i större omfattning i framtiden, eftersom det är den enda underart av honungsbiet som är inhemsk. Vi som är engagerade och arbetar med det nordiska biet känner att nu när man lyfter fram  biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet. Vi anser, att det är ett bi som är väl anpassat till vårt nordliga klimat och till våra dragförhållanden. Vinterförlusterna är små, foderåtgången är liten. Det flyger vid lägre temperatur än de importerade underarterna och anses vara oöverträffat på ljungdrag. Det har en senare vårutveckling än det italienska biet, men i maj och juni när växtligheten kommer igång hos oss, växer samhällena snabbt och har byggt upp starka samhällen till hallondraget.

För att det nordiska biet ska kunna fortsätta vara en hållbar och livskraftig population måste vi bli fler nordbiodlare. Idag vill allt fler biodlare satsa på det nordiska biet. Därmed har efterfrågan på samhällen blivit större än tillgången. Det är därför viktigt att avelsarbetet understöds och effektiviseras för det nordiska biets framtid.

Välkommen att bli medlem i föreningen!

Läs mer om det nordiska biet!